PETER BOGERS "SCIENTIFICA"

Investigating the reciprocity of perception | Onderzoek naar de wederkerigheid van de waarneming

From 30-05-2021 Until 24-06-2021

 

Fysieke problemen en daaropvolgend de Corona beperkingen hebben Peter Bogers langere tijd gehinderd in het naar buiten treden met zijn werk. Nu, na ruim twee jaar min of meer gedwongen inactiviteit, pakt hij de draad weer op met de solo tentoonstelling ‘Scientifica’ bij Marian Cramer Projects in Amsterdam. In de tentoonstelling worden werken getoond die in de afgelopen jaren in stilte zijn ontwikkeld en waarin de wederkerigheid van de gewaarwording centraal staat. Drie nieuwe audiovisuele installaties worden gecombineerd met kleinere werken; glazen vitrines die gezien kunnen worden als curieuze restanten van wetenschappelijk onderzoek naar beweging en waarneming van beweging.
Actieve en dynamische beweging wordt geneutraliseerd door gebruikmaking van een perfecte ‘tracking’ techniek die een tegengesteld gevoel van beperking en stilstand oproept. In de installatie ‘Mutinies In My Head’ reflecteert Bogers op zijn ervaringen met de aandoening Tinnitus; een ontregelende permanente 9000Hz toon in de hersenen waar hij enkele jaren geleden plots mee te maken kreeg. Stilte is vanaf dan heel luid. Zogenaamde ‘witte ruis’ en afgeleiden daarvan uit het dagelijks leven worden ook in dit werk therapeutisch ingezet om het gemis aan stilte te maskeren en te verlichten.

 

 

Physical problems in the first place and the subsequent Corona restrictions have prevented Peter Bogers from showing his work to the public for quite some time. Now, after more than two years of more or less forced inactivity, he is picking up where he left off with the solo exhibition ‘Scientifica’ at Marian Cramer Projects in Amsterdam.

The exhibition features works that have been developed in silence over the past years and in which the reciprocity of sensation is central.

Three new audiovisual installations are combined with smaller works in this exhibition; glass showcases that can be seen as curious remnants of scientific research into movement and perception of movement. Active and dynamic movement is neutralized through the use of a perfect ‘tracking’ technique that evokes an opposite sense of limitation and stasis.
In the installation ‘Mutinies In My Head’ Bogers reflects on his experiences with the condition Tinnitus; a disruptive permanent 9000Hz tone in the brain that he suddenly experienced a few years ago. Silence is very loud from then on. So-called ‘white noise’ and its derivatives from everyday life are also used therapeutically in this work to mask and relieve the lack of silence.

Artists: